Luminaries

Year President Secretary
2016-17 Vimal Sharma Dipankar Khasnabish
2015-16 Nitesh Shah Jagadish Gokavarapu
2014-15 Rajiv Unnikrishnan Anil Danti
2013-14 Rajeeb Kumar Roy Kamal Mahapatra
2012-13 Viraf M. Sutaria Kamal Mahapatra
2011-12 Sheila Premkumar Rajiv Unnikrishnan
2010-11 Kapil Gupta Jagadish Gokavarapu
2009-10 Anil Gupta Jagadish Gokavarapu
2008-09 Ganesh Krishnamurthy Rudreshwar Sen
2007-08 Amarnath Kamat Buvana Sharma
2006-07 Rajendra Misra (Charter President) Kapil Gupta